• Er werd geen enkel artikel gekozen.

Privacybeleid

Hermes.com - 7 April 2017

U kunt ook de volledige tekst van onze privacy en bescherming van persoonlijke gegevens door te klikken op de onderstaande knop

Privacybeleid

HERMÈS INTERNATIONAL, de holdingmaatschappij van de HERMÈS-groep, houdt zich bezig met de hosting en uitgave van de website Hermes.com, hetgeen inhoudt dat zij alle gegevens die op of via de website worden verzameld, verwerkt en opslaat. HERMÈS INTERNATIONAL (zie de "Juridische Informatie" van de sectie "België" van de website Hermes.com) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de aldus verzamelde persoonsgegevens in de zin van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

HERMÈS INTERNATIONAL heeft dit beleid inzake geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens ("Geheimhoudingsbeleid") opgezet om haar beleid en praktijken mee te delen op het gebied van de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens over u en die via de website Hermes.com kunnen worden verkregen. Wij verzoeken u dit Geheimhoudingsbeleid aandachtig door te lezen. HERMÈS INTERNATIONAL kan dit Geheimhoudingsbeleid te allen tijde wijzigen (zie "Wijzigingen en actualisering van het Geheimhoudingsbeleid"). U kunt van de meest recente versie van dit Geheimhoudingsbeleid kennisnemen door te klikken op de link "Klantendienst", die u vindt op elke pagina van de website Hermes.com.

Indien u beslist gebruik te maken van de website Hermes.com stemt u ermee in dat HERMÈS INTERNATIONAL persoonsgegevens over u verzamelt, gebruikt en bekendmaakt, met inbegrip van financiële informatie, met inachtneming van de voorwaarden zoals gedefinieerd in dit Geheimhoudingsbeleid. Indien u niet instemt met de voorwaarden van dit Geheimhoudingsbeleid of met een wijziging daarvan, verzoeken wij u de website Hermes.com te willen verlaten en geen producten van Hermès te kopen die op deze website te koop worden aangeboden.

 

Welke persoonsgegevens worden op de website Hermes.com verzameld ?

U kunt de website Hermes.com gebruiken zonder persoonsgegevens te verschaffen aan HERMÈS INTERNATIONAL.

U dient echter bepaalde persoonsgegevens te verschaffen, waaronder meer bepaald:
- uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en uw e-mail adres, indien u informatie wenst te ontvangen van HERMÈS INTERNATIONAL en van HERMÈS SELLIER.
- bepaalde financiële informatie (zoals het nummer van uw bank- of kredietkaart) als u beslist producten te kopen die op de website Hermes.com worden aangeboden, in verband met de betaling van de bestelde producten en de verwerking van uw bestelling.

De op de website Hermes.com verschafte persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van HERMÈS INTERNATIONAL in Frankrijk.

Uw persoonsgegevens worden gedurende 10 jaar bewaard. Echter, het nummer van uw bank- of kredietkaart wordt bewaard teneinde de terugbetaling door HERMÈS SELLIER toe te laten in geval van uitoefening van het verzakingsrecht maar zal worden verwijderd na verloop van 15 dagen te rekenen vanaf uw ontvangst van het bestelde product.

U kunt ook te allen tijde HERMÈS INTERNATIONAL verzoeken om de persoonsgegevens over u te verwijderen (zie "Wijzigingen en Toegang tot uw Persoonsgegevens" en "Ons Contacteren"). Indien u een bestelling hebt geplaatst bij HERMÈS INTERNATIONAL, en na ontvangst van uw uitdrukkelijk verzoek tot verwijdering, zullen de persoonsgegevens over u worden verwijderd zodra de bestelling is verwerkt en geleverd.

HERMÈS INTERNATIONAL kan niet-persoonlijke informatie over u verzamelen, zelfs indien u geen product koopt op de website Hermes.com.

 

Ontvangst van Commerciële Informatie

Bij de verzameling van persoonsgegevens over u, biedt HERMÈS INTERNATIONAL u de mogelijkheid commerciële informatie te ontvangen die u zou kunnen interesseren, zoals informatie over de producten van Hermès en de nieuwe producten die op de website Hermes.com worden aangeboden. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u hierover te allen tijde onze Klantendienst inlichten per e-mail naar het adres service.be-nl@hermes.com (Zie ook "Ons Contacteren").

 

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt die u verschaft op de website Hermes.com ?

HERMÈS INTERNATIONAL kan de gegevens die u tijdens het plaatsen van uw bestelling op de website van Hermès invult, doorgeven aan HERMÈS SELLIER. HERMÈS INTERNATIONAL doet dit teneinde uw bestelling te kunnen verwerken en pogingen tot fraude met online betaalmiddelen te voorkomen. In het kader van de bestrijding van fraude met online betaalmiddelen, kan HERMÈS SELLIER, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw financiële gegevens doorgeven aan een externe partij. Deze partij beschikt over de middelen om fraude te detecteren en wordt ingezet om betalingen goed te keuren. 

HERMÈS INTERNATIONAL kan de persoonsgevens, meer bepaald financiële, die u op de website Hermes.com verschaft eveneens doorgeven aan derden die diensten op of aan de website Hermes.com leveren en dit met het oog op de verificatie van de persoonsgegevens over u, de legalisering van de betalingen en de verwerking van de bestellingen.

HERMÈS INTERNATIONAL kan de persoonsgegevens die u op de website Hermes.com verschaft ook doorgeven aan andere dochtervennootschappen van de HERMÈS-groep met het oog op direct marketing, zodat die dochtervennootschappen contact met u kunnen opnemen om u producten en diensten aan te bieden die u zouden kunnen interesseren (Zie "Ontvangst van Commerciële Informatie"). U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de mededeling en tegen het gebruik van deze persoonsgegevens door u per e-mail te richten naar onze Klantendienst op het adres service.be-nl@hermes.com (Zie ook "Ons Contacteren").

HERMÈS INTERNATIONAL kan de persoonsgegevens die u haar heeft verschaft eveneens doorgeven als zij te goeder trouw van mening is dat deze bekendmaking noodzakelijk is met het oog op de naleving van geldende wetgeving of een gerechtelijke procedure. Zo kan HERMÈS INTERNATIONAL informatie bekend maken die noodzakelijk is voor het identificeren van of voor het contacteren van een persoon of voor het aanspannen van een gerechtelijke procedure tegen een persoon of een rechtspersoon die de Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de website Hermes.com mogelijk zal overtreden of mogelijk schade kan berokkenen aan andere gebruikers van de website Hermes.com of deze kan hinderen. Ingeval HERMÈS INTERNATIONAL of HERMÈS SELLIER of het geheel of een deel van hun bedrijfsmiddelen zouden worden overgenomen door een derde, kan de klantenlijst van de website Hermes.com worden opgenomen in de overgedragen bedrijfsmiddelen.

Omdat HERMÈS INTERNATIONAL geen zeggenschap heeft over het geheimhoudingsbeleid of de praktijken van derden waaraan zij persoonsgegevens over de gebruikers van de website Hermes.com doorgeeft, is dit Geheimhoudingsbeleid niet van toepassing op het gebruik of de bekendmaking van deze persoonsgegevens door die derden.

 

Links

De website Hermes.com kan links bevatten naar websites van derden. HERMÈS INTERNATIONAL heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud, het geheimhoudingsbeleid en de bescherming van persoonsgegevens of handelingen van die websites. Het gebruik van persoonsgegevens die u aan derden op andere websites kunt verschaffen of die die derden kunnen verzamelen op andere websites valt niet onder dit Geheimhoudingsbeleid. U dient het beleid inzake geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens van websites van derden goed te bestuderen en contact op te nemen met de uitgevers van die websites als u vragen heeft over de manier waarop zij persoonsgegevens over u gebruiken. HERMÈS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk indien een derde, haar gelieerde ondernemingen of haar agenten persoonsgegevens over u gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met het geheimhoudingsbeleid van die derde of niet in overeenstemming is met een contractuele of wettelijke verplichting waaraan die derde, haar gelieerde ondernemingen of haar agenten onderworpen kunnen zijn.

 

Veiligheid

HERMÈS INTERNATIONAL heeft veiligheidsmaatregelen ingesteld om de persoonsgegevens die u verschaft te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Alle financiële persoonsgegevens die u op de website Hermes.com verschaft, worden opgeslagen in de beveiligde website van een financiële instelling van HERMÈS INTERNATIONAL. De transacties die op de website Hermes.com worden gesloten, worden beschermd door een SSL-coderingssysteem. U dient er echter rekening mee te houden dat geen enkele overdracht van gegevens op internet 100% veilig is, en dat alle informatie die online wordt verstrekt mogelijkerwijs onderschept en gebruikt kan worden door andere personen dan de beoogde bestemmeling.

 

Wijzigingen en actualisering van het Geheimhoudingsbeleid

Door de website Hermes.com te gebruiken aanvaardt u dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt op de wijze zoals beschreven in dit Geheimhoudingsbeleid. Dit Geheimhoudingsbeleid vormt een weergave van de professionele praktijken die bij HERMÈS INTERNATIONAL gelden, en kan gewijzigd en geactualiseerd worden. In geval van wijziging of actualisering wordt het herziene Geheimhoudingsbeleid online gezet op de website Hermes.com, met vermelding van de laatste datum van actualisatie. Wij verzoeken u de website Hermes.com regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van een eventuele wijziging of actualisering van het Geheimhoudingsbeleid en de praktijken van HERMÈS INTERNATIONAL. Indien u HERMÈS INTERNATIONAL toestemming verleent om in haar klantenbestand de persoonsgegevens te bewaren die u op de website Hermes.com verschaft, en indien HERMÈS INTERNATIONAL van plan is deze informatie aan derden of aan dochtervennootschappen bekend te maken op een wijze die niet in dit Geheimhoudingsbeleid is genoemd, zal HERMÈS INTERNATIONAL u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, en u in de gelegenheid stellen elk ander gebruik en elke andere bekendmaking van uw persoonsgegevens te weigeren.

 

Wijzigingen en Toegang tot Uw Persoonsgegevens

U kunt HERMÈS INTERNATIONAL te allen tijde verzoeken de persoonsgegevens die u aan HERMÈS INTERNATIONAL heeft verschaft, en ten aanzien waarvan u heeft ingestemd met bewaring in het klantenbestand van Hermes.com, te verbeteren, te actualiseren of te verwijderen door contact op te nemen met onze Klantendienst (zie "Ons Contacteren"). Indien van toepassing dient u ervoor te zorgen dat u HERMÈS INTERNATIONAL op de hoogte brengt van actualiseringen of wijzigingen van uw persoonsgegevens, hierin begrepen met name persoonsgegevens aangaande uw postadres en/of e-mailadres, teneinde ons in staat te stellen uw bestellingen naar het juiste adres te versturen en indien nodig contact met u op te nemen over uw bestellingen.

HERMÈS INTERNATIONAL kan eveneens kopieën bewaren, met het oog op archivering, van communicatie met gebruikers van de website Hermes.com en antwoorden op vragen of toelichtingen die door onze Klantendienst aan gebruikers zijn gestuurd.

 

Ons Contacteren

Met vragen over het Geheimhoudingsbeleid en de praktijken van HERMÈS INTERNATIONAL op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kunt u gerust contact opnemen met onze Klantendienst, per telefoon naar + 32 (0)2 402 14 74, per e-mail naar het adres service.be-nl@hermes.com of het Hermès International / Hermes.com, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (Frankrijk). Tel. + 33 (0)1 40 17 49 20.